Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd som gjerdingsmateriale i Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble, Telemark.

DatoFOR-2004-11-04-1884
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse04.11.2004
Sist endretFOR-2013-02-12-159
Endrer
Gjelder forSiljan, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark.
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort27.01.2005
KorttittelForskrift om forbud mot piggtrådgjerde, Telemark

Hjemmel: Fastsatt av Skien bystyre 17. juni 2004, Bamble kommunestyre 17. juni 2004, Siljan kommunestyre 11. mai 2004 og formannskapet i Porsgrunn kommune 20. april 2004, med hjemmel i lov 5. mai 1961 om grannegjerder § 18. Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å unngå piggtrådskader på mennesker og husdyr.

0Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder bruk av piggtråd i utmark, mellom innmark og utmark og mellom naboer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommune.

§ 3.Forbud mot piggtråd.

Det er forbudt å sette opp ny piggtråd. I Skien, Porsgrunn og Bamble kommune skal eksisterende piggtråd fjernes innen 5 år etter at forskriften trådte i kraft.

I Siljan kommune skal eksisterende piggtråd fjernes innen 3 år etter at forskriften trådte i kraft.

§ 4.Spesielle bestemmelser

I Bamble og Siljan kommune vil gammel piggtråd bli tatt imot gebyrfritt på kommunenes avfallsanlegg, de første 3 årene fra forskriften er stadfestet av departementet.

I Skien kommune kan gammel piggtråd leveres gratis som metallavfall på Norsk Metallretur på Raset.

§ 5.Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra forskriften når særlige grunner tilsier det.

Det skal stilles krav om plan for eventuell senere fjerning.

§ 6.Tilsyn

Kommunen eller den myndighet kommunen utpeker, fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

§ 7.Klage

Klage på avgjørelse truffet av tilsynsmyndighet fremmes for kommunens klagenemnd.

§ 8.
0Opphevet ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.
§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 4. november 2004.