Forskrift om hundehold, Eidsvoll kommune, Akershus.

DatoFOR-2004-11-22-1629
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse22.11.2004
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-26-780
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2003-07-04-74
Kunngjort16.12.2004
KorttittelForskrift om hundehold, Eidsvoll

Fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 22. november 2004 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 1.Båndtvang
a)I tiden fra og med 1. april til og med 1. oktober skal eier eller innehaver av hund i Eidsvoll kommune holde hunden i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Unntatt fra dette er Bergermoen, der båndtvangstiden er 1. april til 20. august.
b)Hund skal holdes i bånd på og ved skoler og barnehager og på kirkegårder og grav-/urnelunder. Avgrensningen for skoler og barnehager gjelder innenfor skolens/barnehagens eget område.
§ 2.Unntak fra båndtvangsreglene

Bestemmelsen i § 1 gjelder ikke for:

a)dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
b)hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller hund under trening eller prøving for slik tjeneste,
c)hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
d)hund som brukes til undervisningsformål på og ved skoler og barnehager i samarbeid med skolens/barnehagens ledelse,
e)særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak,
f)hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i første ledd, bokstav a til d kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet. Kommunens myndighet etter § 2, bokstav e, er delegert til viltnemnda.

§ 3.Ekstraordinær båndtvang

Myndigheten til å fastsette ekstraordinær båndtvang i Eidsvoll kommune er delegert til viltnemnda gjennom vedtak i formannskapet 16. februar 2004.

§ 4.Forsøpling

Langs offentlige veger og på områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk skal eier/bruker av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, skoler, barnehager, kirkegårder, parker og lignende.

§ 5.Dispensasjon

Rådmannen kan etter skriftlig søknad dispensere fra bestemmelsene i § 1 b.

§ 6.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundeloven.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks, og erstatter forskrift 26. juni 2001 nr. 780 om båndtvang for hund, Eidsvoll kommune, Akershus.