Forskrift etter konsesjonsloven om nedsatt konsesjonsgrense for Kvitsøy kommune, Rogaland.

DatoFOR-2005-03-04-213
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse04.03.2005
Sist endret
EndrerFOR-1981-02-27-3535
Gjelder forKvitsøy kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401
Kunngjort10.03.2005
KorttittelForskrift etter konsesjonsloven, Kvitsøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. mars 2005 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft i samsvar med § 7 første ledd nr. 1 og nr. 2 for Kvitsøy kommune.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. februar 1981 nr. 3535 etter konsesjonsloven for Kvitsøy kommune, Rogaland.