Forskrift om hundehold, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-2005-06-29-1819
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse29.06.2005
Sist endret
EndrerFOR-1973-07-25-1
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort30.11.2006
KorttittelForskrift om hundehold, Ringerike

Fastsatt av Ringerike kommunestyre 29. juni 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), § 6, § 9, § 11 og § 12.

§ 1.Virkeområde, definisjon

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Ringerike kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74.

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2.Allmenn båndtvang

I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august er det iflg. hundelovens § 6, 1. ledd, båndtvang i hele Ringerike kommune, men med de unntak som framgår av § 8 i denne forskrift.

§ 3.Båndtvang av hensyn til bufe

Innenfor følgende områder er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september:

-Hele Ringerikes del av Krokskogen/Nordmarka, med vestgrense: Åsaveien fra Holedelet til Nordbyveien, deretter Nordbyveien nord til Hols-ledningen, Hols-ledningen vestover til Rv 241 ved Klekken, og Rv 241 nord til Jevnakerdelet.
-Hele Ringerikes del av Holleia, med østgrense Tyrifjorden, deretter grense nordover Sogna elv og Eidselva, fram til grense mot Krødsherad.
-Bergsjøområdet, Brekkebygda og vestre del av Strømsoddbygda, dvs. nord for Eidselva og vest for Sogna, Strømsoddelva og Sandvasselva.
-Et område øst for Strømsoddelva og Sandvannselva som ligger innenfor en linje: Langebru - Ø. Kolsjø - Eidvannet - Kjølbekkdammen.
-Et område i Østre Ådal som ligger innenfor en linje: Nygård - Grandalen - N. Vælsvann - fylkesgrensa nordover til Tretjerna - Haugerudsetra - Vesle Samsjøen - Fjøsvikfjellet - Somdalskollen - Somma skytebane - E-16 fram til veikryss til Nygård.

Kart som viser disse områder kan fås fra Miljø- og arealforvaltningen, Ringerike kommune, og er også lagt ut på kommunens internettsider.

§ 4.Båndtvang av hensyn til friluftsliv

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

§ 5.Båndtvang i områder med mange mennesker

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i handleområder, parker inkl. St. Hanshaugen, Schjongslunden og den del av Petersøya som ikke er treningsområde for hund, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.

§ 6.Steder hvor hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til skolegårder, barnehager, kirkegårder og grav- og urnelunder. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund brukes i demonstrasjons- eller undervisningsøyemed i regi av vedkommende skole eller barnehage. Unntak gjelder også førerhund for blinde.

§ 7.Ekstraordinær båndtvang av hensyn til vilt

Ringerike viltnemnd er delegert myndighet til å fastsette og oppheve særskilt forskrift om båndtvang utifra snøforholdene eller andre ekstraordinære forhold, med hjemmel i hundelovens § 6, annet ledd, bokstav f, jf. også samme paragrafs tredje ledd.

§ 8.Unntak fra båndtvang
a.I følge hundelovens § 9 er følgende hunder unntatt fra båndtvangbestemmelsene: Hund som vokter bufe, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, eller redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste, og hund i aktiv bruk som ettersøkshund. Unntak gjelder også for hund som brukes til lovlig jakt eller jakttrening i perioden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. mars, samt for ettersøkshund under trening og prøving, forutsatt at det ikke i området er fastsatt ekstraordinær båndtvang eller det er i strid med viltloven. Bruk av hund under jakt og jakttrening krever likevel grunneiers tillatelse, jf. hundelovens § 8.
b.Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er delegert myndighet til å fastsette at nærmere beskrevne områder skal ha helt eller delvis fritak fra båndtvangbestemmelsene. Dette er kun mulig i områder uten bufe på beite, og det skal være relativt viltfattige områder. Områdene må driftes av ansvarlig instans, etter nærmere avtale med berørt(e) grunneier(e). Opplysninger om slike områder fås fra Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune.
c.Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune er delegert myndighet til å gi tidsavgrensede unntak fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med særskilte arrangementer, for eksempel brukshundprøver.
§ 9.Bestemmelser av hensyn til hygiene og ro og orden

Hundeholder plikter å fjerne avføring som hund legger igjen langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser og parkmessige områder utenom tettbygd strøk. Avføringen skal deponeres på dertil egnet sted.

Hund skal passes slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende bjeffing, hyling eller lignende. Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal bjeffing, hyling eller lignende av hund utendørs ikke forekomme, på lokaliteter der noen kan bli forstyrret.

For å ivareta folks og dyrs sikkerhet og ro og orden, kan Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune sette vilkår for å holde flere enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom, jf. også nasjonal forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern, § 7 - § 9.

§ 10.Endringer i forskriften

Forslag om endringer i denne forskrift må være framsatt innen 31. desember et år, for å kunne behandles i løpet av det påfølgende år. Behandlingen av forslagene skal være avsluttet innen 1. juli det påfølgende år.

§ 11.Straff

Brudd på bestemmelser i denne forskrift er straffbart, jf. lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.

§ 12.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 25. juli 1973 nr. 1 om båndtvang for hund, Ringerike kommune, Buskerud.