Forskrift om dressurområde for hund i Molde kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2005-07-01-1360
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§9
Kunngjort08.12.2005
KorttittelForskrift om dressurområde for hund i Molde

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Molde kommune 1. juli 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 9 bokstav e.

I

§ 1.Opprettelse

Molde jeger- og fiskerforening har etter tillatelse fra grunneiere i Moldemarka fått tildelt et nærmere avgrenset område nord for Skihytta til hundedressur. Området er opprettet for å utvide mulighetene til å drive dressur i deler av båndtvangsperioden.

§ 2.Bruksperiode og lokalisering

Forskriften gjelder i perioden fra og med 1. august til og med 20. august i et område fra grensa til eiendommen Bjørset gnr. 23 bnr. 324 i øst Skihytta i sør Moldevatnet i øst og Fræna grense i nord. Se kart.1

1Kart utelatt.
§ 3.Bruk
a)Området skal være åpent for alle lovlige hunderaser.
b)Brukere av dressurområdet plikter å vise hensyn overfor annen bruk av området.
c)Hund som slippes i dressurområdet skal være godkjent med bevis for strømming på sau.
d)Trening på naturlig forekommende vilt er ikke tillatt.
e)Bruken må ikke skje i strid med annen lovgivning, forskrifter eller vedtekter.
f)Hundeeier står ansvarlig for at denne forskriften overholdes og brudd på reglene medfører bortvisning.
§ 4.Merking og informasjon

Molde jeger- og fiskerforening er ansvarlig for informasjon og for merking av grensen i terrenget.

§ 5.Avgift

Molde jeger- og fiskerforening kan kreve avgift for bruk av dressurområdet, jamfør friluftsloven § 14. Avgiften må stå i rimelig forhold til den tilrettelegging som kreves for bruk av dressurområdet.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2005.