Forskrift om ny forvaltningsmodell for Reinbeitedistrikt 23 - Seainnus/Navggastat, Vest-Finnmark.

DatoFOR-2005-09-26-1465
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse29.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Finnmark
HjemmelLOV-1978-06-09-49-§2
Kunngjort15.12.2005
KorttittelForskrift om Reinbeitedistrikt 23

Fastsatt av Reindriftsstyret 26. september 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 2.

§ 1.Inndeling i beitesoner/siidaområder

Distrikt 23 Seainnus/Navggastat deles inn i 4 sommerbeitesoner/sommersiidaområder, gruppe A, B, C og D.

Beitesonene endres ikke og har følgende avgrensning: 

Gruppe A - Valgenjàrga:

Fra elvemunningen i Kviby - følger Kvibyelva opp Kvibydalen til Rairujávri - fra Reirujávri oppover Sarvvesjohka til Sarvvesluoppal - fra Sarvvesluoppal oppover dalen til av Oaivvusvárri (høyde 476) - nordover vest for nederste Sarvvesjávri - over høyda 497 til høyda 550 - videre til Gaskojávri (til nesset vest for elva som kommer fra sør) - følger Goasojohka til Bealljaidjávri - rundt Bealljaidjávri på østsiden - fra østenden av Bealljaidjávri i rett strekning til Levdunjávri ved Hæikabierjohka - fra Ledgunjávris vestre ende til Biggas - fra Biggas til Cuoikaluovtcohkka (høyde 605) - videre vestover til høyde 553 og til vuolit Doaresvuomejávri - herfra etter dette vann og Doaresvuomejohka til Skillefjordelva, etter denne elv til Skillefjorden. 

Gruppe B - Girenjárga/Garnása:

Fra elvemunningen i Store Lerresfjord oppover Store Lerresfjorddalen - følger Store Lerresfjordelva til Nástejohka - oppover Nástejohka til Násteluoppal til Nástejávri - fra østenden av Nástejávri til nordenden av Roancejávri - østover til Vuolit Várisjávri (vestenden) - fra østenden av Vuolit Várisjávri på nordsiden av Várisjohka (høyde 428) til nordenden av Naddjetjávri - fra Naddjetjávri etter Naddjetjohka til Naddjetluoppal - fra sørenden av Naddjetluoppal (elvemunning) til Suoidnecobma (høyde 318) - sørøstover over Gietkanasohka til bilveien (høyde 298) - langs bilveien til Okselv - derfra til Russolækgielas (høyde 335) - videre til Buollancobma (høyde 450) - vestover til Jasavuolejávri - derfra til nordenden av Goasojavri til 4-Máthe sitt reingjerde - følger Goasojohka til Bealljaidijávri - rundt Bealljaidjávri på østsiden - fra østenden av Bealljaidjávri i rett strekning til Levdunjávri ved Heikabierjohka - fra Lendunjávris vestre ende til Biggas - fra Biggas til Cuoikaluovtcohkka (høyde 605) - videre vestover til høyde 553 og vil vuolit Doaresvuomejávri - herfra etter dette vann og Doaresvuomejohka til Skillefordelva, etter denne elv til Skillefjorden. 

Gruppe C - Jalgon:

Fra elvemunningen i Transfarelva - følger Transfarelva østover Transfarelvdalen, deretter Gaidusjohka til Ávzanjavri - følger Suoppatjohka til Suoppatjavri - fra østenden av Suoppatjavri sør for Suoppatoaivi - derfra til høyde 499 i Suoppatoaivi - vestover skråningen 1 km - videre til høyde Rukkuoaivi - derfra i rett linje til Marteoaivi - videre mellom øverste og midterste Sammolluoppal - til høyde 508 (østre høyde) i Ribatvarri - nordøstover til høyde 454 i Ribatoaivi - derfra til Buollancobma (høyde 450) - vestover fra Buollancobma til Jasavuolejavri - derfra til nordenden av Goasojavri til 4-Mathe sitt reingjerde - fra Goasojavri sørover til høyde 550, høyde 497 - nordvest for nederste Sarvvesjavri til Oaivvosvarri (høyde 476) - derfra til Sarvvesluoppal - fra Sarvesluppal sørøst over etter Mattusjohka til vann 432 - fra dette vannet rundt Annevarri til Annejohka ved Gumppevarri, videre etter Annejohka til Rafsbotn. 

Gruppe D - Ealenjàrga:

Fra Rafsbotn etter Annejohka - rundt Annevàrri på østsiden - nordover til Mattusjohka (som 23 C - Jalgon) - følger Mattusjohka til Sarvvesjohka - følger Sarvvesjohka videre til bilveien - krysser bilveien nord for Niibejàvri - fortsetter på vestsiden av bilveien nordover rundt Nussirvarri - følger Kvibyelva til elvemunningen i Kviby.

§ 2.Beitetider

Beitetidene endres ikke og blir som følger for alle grupper fra 1. mars - 31. desember.

§ 3.Høyeste reintall

Høyeste reintall endres ikke og blir 7.500 rein pr. 1. april, med følgende fordeling: 

Gruppe A - Valgenjàrga:1.300 rein
Gruppe B - Girenjàrga/Garnàsa:2.800 rein
Gruppe C - Jalgon:2.800 rein
Gruppe D - Ealenjàrga:600 rein
§ 4.Valg av styrer

Hver siida skal ha egne styrer som velges av og blant medlemmene av siidaen. Siidaens medlemmer bestemmer selv valgordningen ved et særskilt vedtak. Dersom det ikke oppnås enighet om valgordning skal valgene skje ved at kapittel II i forskrift om valg av distriktsstyrer får tilsvarende anvendelse. Siidaens medlemmer skal også velge siidaens representant til det møtet som skal velge distriktsstyret.

Distriktsstyret skal velges ved indirekte valg av en representant fra hver av de fire siidaene. Deltagerne på valgmøtet avgjør hvor mange medlemmer det skal være i styret og om det eventuelt skal oppnevnes et arbeidsutvalg.

§ 5.Fordeling av oppgaver mellom distriktsstyret og siidaområdene (beitesonene)

Distriktet, distriktsstyret og distriktsformannen skal ha den myndighet og de oppgaver de er tillagt i lov om reindrift. Dette innebærer at distriktet skal ha et overordnet ansvar for distriktsplanlegging med videre. Likevel skal utøvelsen av myndighet skje på en slik måte at den ikke krenker de særlige retter i de enkelte siidaområder (beitesoner). Områdestyret skal ha myndighet til å kontrollere at myndighetsutøvelsen skjer i samsvar med godkjent distriktsplan og god forvaltningsskikk.

Distriktsstyret kan kreve at sommersiidaene skal yte tilskudd til distriktet for kostnader til forvaltning, dekning av utgifter til felles anlegg med videre. Nærmere regler om slik kostnadsfordeling skjer ved særskilte regler som fastsettes av distriktets årsmøte.

Siidastyrene skal styre egen beitebruk, fordele arbeidsoppgaver (herunder administrative oppgaver), gi uttalelser i arealsaker, bestyre egne gjerder og anlegg, ansvar for siidaens reintall, uttalelser i forbindelse med gjeterhytter, forvalte egen økonomi og bestemme om styring og etablering av eventuelle fond, budsjett, regnskap og revisjon. Siidaene utarbeider egen distriktsplan som settes sammen til en på distriktets årsmøte.1

Erstatninger for arealinngrep innen eget område skal tilfalle siidaen. Inntekter som distriktet måtte ha, herunder ved tilskudd av ulike slag, skal forholdsmessig tilfalle den enkelte siida såfremt siidaen er en del av beregningsgrunnlaget for denne inntekten.

Distriktet skal ha myndighet til å kontrollere at siidaen følger de bestemmelser som etableres for siidaen, og distriktet skal kunne pålegge siidaen nødvendige tiltak dersom bestemmelsene brytes eller dersom enkeltutøveres rettigheter blir krenket.

1Jf. lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 8a.
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 26. september 2005.