Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2005-11-09-1281
PublisertII 2005 hefte 5
Ikrafttredelse09.11.2005
Sist endret
EndrerFOR-1958-02-03-3
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort17.11.2005
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Oppdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Oppdal kommunestyre 9. november 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd, bokstavene a, b, c, d og e, og fjerde ledd.

I

I Oppdal kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april - 20. august holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av pkt. a-e nedenfor.

a)hele året i og i tilknytning til boligområder (områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel) og handleområder i Oppdal sentrum
b)hele året på og ved idrettsanleggene i Oppdal sentrum
c)på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars
d)i rekreasjonsområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner, ved Kullsjøen (hele året) og Rauøra (i perioden 21. august - 1. oktober)
e)i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. oktober.

Sikringsreglene i pkt. a-e ovenfor gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

II

I Oppdal kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder. Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder).

III

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig kan likevel bare rettighetshavere i området eller politiet oppta løse hunder. Hund som opptas skal leveres til hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen skal den snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.

IV

Oppdal kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i punkt I og II i denne forskriften.

V

Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.

VI

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 3. februar 1958 nr. 3 om båndtvang for hund, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.