Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Spydeberg kommune, Østfold.

DatoFOR-2005-12-20-1787
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse20.12.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort19.01.2006
KorttittelForskr. om ekstraordinær båndtvang, Spydeberg

Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 20. desember 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstav f.

§ 1.Formålet med forskriften er å fange opp ekstraordinære forhold som gjør båndtvang for hund påkrevd for å beskytte viltet.
§ 2.Rådmannen i Spydeberg kommune eller den han gir fullmakt, gis rett til under ekstraordinære forhold å vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i Spydeberg kommune og til de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det enkelte vedtaket.

Vedtaket for den enkelte perioden og/eller for det enkelte området gjelder inntil rådmannen eller den han gir fullmakt ved nytt vedtak opphever dette.

Vedtaket om innføring og/eller oppheving av utvidet båndtvang blir å kunngjøre i lokalpressen og eventuelle andre media som rådmannen til en hver tid finner tjenlig.

§ 3.Forskriften gjelder alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste, førerhund og hund i trening for å bli førerhund, hjelpehund for funksjonshemmede og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt.

Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

§ 4.Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskriften eller vedtak hjemlet i forskriften med bøter eller fengsel inntil seks måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks.