Forskrift om hundehold, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-2005-12-28-1748
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-31-645
Gjelder forVefsn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§21, LOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort05.01.2006
KorttittelForskrift om hundehold, Vefsn

Fastsatt av Vefsn kommunestyre 18. mai 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 21 og lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14 første ledd nr. 1 annet punktum. § 9 er stadfestet av Politidirektoratet 28. desember 2005 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. 

§ 1.For sikring av hund gjelder reglene i hundeloven. I tillegg til dette gjelder denne forskriften om hundehold i Vefsn kommune.
§ 2.Hunder skal holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet
a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder.

Jf. hundelovens § 6 annet ledd bokstav a).

b)i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, leikeplasser, og idrettsanlegg.

Jf. hundelovens § 6 annet ledd bokstav b).

c)på Tårnvegen og turvegen fra Litlenget til Mosåsen skogstue og rundt Mostjønna.

Jf. hundelovens § 6 annet ledd bokstav c).

d)ved offentlig badeplass på Baågneset og Ømmervatnet i tida 1. juni til 10. september.

Jf. hundelovens § 6 annet ledd bokstav d).

§ 3.Eier eller den som har ansvaret for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted.

Jf. hundelovens § 11.

§ 4.Hunder har ikke adgang til kommunalt eide barnehager eller barne- og ungdomsskoler eller disse skolenes skolegårder i barnehagenes eller skolenes åpningstid. Bestemmelsen gjelder ikke blinde og svaksyntes bruk av førerhund.

Jf. hundelovens § 6 fjerde ledd.

§ 5.I tidsrommet 1. juli til 20. august kan et område aust for Steinlikammen i Eiterådalen brukes til hundedressur uavhengig av bandtvangbestemmelsene. Dressurområdet er 4 km² stort og ligger i snaufjellet mellom 300 og 700 moh. fra Bjørnstigen - Forholten nordover mot Skardhola. Området kan brukes med grunneiers samtykke, men det skal ikke brukes når det er rein i området, jf. hundelovens § 7.

Jf. hundelovens § 1 første ledd bokstav e).

§ 6.Dersom man skal holde fire eller flere voksne hunder på en eiendom eller en husholdning, må ligge- og lufteplasser være tilpasset hunderase og antall hunder. Ligge- og lufteplasser skal være utformet og plassert slik at hundene ikke blir til unødig sjenanse for naboer eller bruken av tilgrensede områder.

Jf. hundelovens § 12.

§ 7.Politiet kan dispensere fra denne forskriftens § 2.
§ 8.Kommunen kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften og bandtvangbestemmelsene i hundelovens § 4, § 6 eller § 7.

Jf. hundelovens § 9 første ledd bokstav e).

§ 9.Forskriften trer i kraft 1. juli 2005. Fra samme tid oppheves § 22 og § 23 i forskrift 31. mai 2001 nr. 645 om politivedtekt, Vefsn kommune, Nordland.