Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Meldal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2006-02-01-92
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse01.02.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeldal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401
Kunngjort02.02.2006
KorttittelForskrift etter konsesjonsloven, Meldal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. februar 2006 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I

I samsvar med konsesjonsloven § 7 settes konsesjonsfriheten for bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 20 dekar av arealet er fulldyrket, i Meldal kommune ut av kraft for:

1.bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
2.eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.