Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Lørenskog kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-02-08-135
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse08.02.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forLørenskog kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort14.02.2006
KorttittelForskrift om ekstraordinær båndtvang, Lørenskog

Fastsatt av Lørenskog kommunestyre 8. februar 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstav f.

§ 1.Formålet med forskriften er at kommunen ved ekstraordinære forhold som gjør båndtvang for hund påkrevd for å beskytte viltet raskt kan iverksette dette av hensyn til å beskytte viltet.
§ 2.Rådmannen i Lørenskog kommune, eller den han gir fullmakt, gis rett til under ekstraordinære forhold, å vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i Lørenskog kommune og til de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det aktuelle vedtak.

Vedtaket for den enkelte perioden og/eller for det enkelte området gjelder inntil rådmannen eller den han gir fullmakt ved nytt vedtak opphever dette.

Vedtaket om innføring og/eller oppheving av ekstraordinær båndtvang blir å kunngjøre i lokalpressen og eventuelle andre media som rådmannen til enhver tid finner tjenlig.

§ 3.Forskriften gjelder alle hunder med unntak:
-Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
-Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste.
-Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt.
-Særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper, eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt i kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder dersom grunneier, eller den som har allmenn bruksrett til eiendommen, samtykker.

Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går fram av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

§ 4.Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskriften eller vedtak hjemlet i forskriften med bøter eller fengsel inntil seks måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks.