Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Nesodden kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-02-09-139
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse09.02.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort14.02.2006
KorttittelForskrift om ekstraordinær båndtvang, Nesodden

Fastsatt av Rådmannen i Nesodden kommune 9. februar 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstav f. 

§ 1.Formålet med forskriften er å fange opp ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.
§ 2.Rådmannen i Nesodden kommune eller den hun gir fullmakt, gis rett til under ekstraordinære forhold å vedta innført utvidet båndtvang for hund i Nesodden kommune de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det enkelte vedtaket.

Vedtaket for den enkelte perioden gjelder inntil rådmannen eller den hun gir fullmakt ved nytt vedtak opphever dette.

Vedtaket om innføring og/eller oppheving av ekstraordinær båndtvang kunngjøres i lokalpressen og eventuelle andre media som rådmannen til en hver tid finner tjenlig.

§ 3.Forskriften gjelder alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit, hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt.

Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

§ 4.Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskriften eller vedtak hjemlet i forskriften med bøter eller fengsel inntil seks måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks.