Forskrift om hundehold, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-02-27-1215
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse09.11.2006
Sist endret
EndrerFOR-1945-09-12-1, FOR-2001-06-01-606
Gjelder forRana kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§21
Kunngjort09.11.2006
KorttittelForskrift om hundehold, Rana

Fastsatt av Rana kommunestyre 27. februar 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 21.

§ 1.Formål

Rana kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
-Forhindre at kommunens innbyggere og besøkende, spesielt barn, blir skremt av hunder.
-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
-Beskytte viltet under ekstraordinære forhold.
§ 2.Om båndtvang

Hunder i Rana kommune skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:

a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b)i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
c)på følgende bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser:
-Skillevollen idrettspark
-Klokkerhagen elvepark, strekningen Revelneset -Årestua - Kariåsen
-Varmorskogen og Varmorsletta
-Lysløypene i

Straumbygda

Utskarpen

Båsmoen

Ytteren

Selfors

Klokkerhagen

Dalselv

Åga

Hammeren

Skonseng

Bjørnådalen

Storforshei

Grønfjelldal

Hjartåsheia

d)på følgende andre områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder:
-Hauknesodden
-Området ved Kongsstøtta og vanntårnet
-Mjølanstranda og området ved Mjølanodden
-Badestranda på Alteren
-Anleggshammeren
e)i perioden fra og med 20. august til og med 15. oktober innføres det båndtvang i de områder av kommunen hvor husdyr beiter.

Bestemmelsene gjelder ikke for:

-hund når den brukes i reindrift
-dressert bufehund når den brukes til å vokte/gjete bufe
-tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening, samt hunder under opplæring til tjenestehund på områder hvor trening er tillatt
-jakthunder under utøvelse av lovlig jakt, samt jakthundprøver og trening av jakthunder på områder hvor trening er tillatt.
§ 3.Om ekstraordinær båndtvang

Rådmannen eller den han gir fullmakt, gis rett til under ekstraordinære forhold å vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i kommunen og til de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det enkelte vedtaket. Vedtaket for den enkelte perioden og/eller for det enkelte området gjelder inntil rådmannen eller den han gir fullmakt ved nytt vedtak opphever dette.

Vedtaket om innføring og/eller oppheving av ekstraordinær båndtvang blir å kunngjøre i lokalpressen og eventuelle andre media som rådmannen til en hver tid finner tjenlig.

Gjelder alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt. Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

§ 4.Om områder der hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager og skoleplasser.

Gjelder ikke førerhunder og hund i aktiv politi- og redningstjeneste.

§ 5.Om renhold

Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg i tettbygde strøk og friområder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområde.

§ 6.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundeloven § 28.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.

Fra samme tid oppheves forskrift 1. juni 2001 nr. 606 om båndtvang for hund, Rana kommune, Nordland og forskrift 12. september 1945 nr. 1 om båndtvang for hund, Sør-Rana kommune.