Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Meråker kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2006-04-20-421
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse20.04.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeråker kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401
Kunngjort20.04.2006
KorttittelForskrift om konsesjonsgrense, Meråker

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. april 2006 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I

I samsvar med konsesjonsloven § 7 første ledd settes konsesjonsfriheten som følger av konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 ut av kraft for følgende eiendommer i Meråker kommune:

1.bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
2.eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

II

Den forskriften trer i kraft straks.