Forskrift om bruk av piggtråd som gjerdemateriale, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-04-27-463
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse27.04.2006
Sist endretFOR-2013-02-12-159
Endrer
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1961-05-05-§18
Kunngjort04.05.2006
KorttittelForskrift om bruk av piggtråd som gjerde, Lier

Hjemmel: Fastsatt av Lier kommunestyre 12. desember 2005 med hjemmel i lov 5. mai 1961 om grannegjerder § 18 bokstav a. Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å unngå piggtrådskader på folk og beitedyr.

0Endret ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder bruk av piggtråd i gjerdekonstruksjoner i utmark, mellom utmark og innmark og mellom naboer i Lier kommune.

§ 3.Forbud mot piggtråd

Det er forbudt å sette opp ny piggtråd. Eksisterende piggtråd skal være fjernet innen 31. desember 2010.

§ 4.Unntak

Piggtrådforbud etter § 3 gjelder ikke

-for område regulert til industri eller annen næringsvirksomhet.
-ved sikring av farlige anlegg (dammer, steinbrudd m.m.).

Ved bruk av piggtråd på områder nevnt over stilles det krav om at piggtråd benyttes i kombinasjon med annet gjerdemateriale, og at piggtråd ikke plasseres lavere enn 2,5 meter over bakken.

§ 5.Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra forskriften når særlige grunner tilsier det.

§ 6.
0Opphevet ved forskrift 12 feb 2013 nr. 159.
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 27. april 2006.