Forskrift om hundehold, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-2006-05-11-559
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-2003-05-16-611
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-2003-07-04-74
Kunngjort01.06.2006
Rettet06.09.2007 (§ 7)
KorttittelForskrift om hundehold, Porsanger

Fastsatt av Porsanger kommunestyre 11. mai 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 1.Formål

Porsanger kommune vil gjennom denne forskriften bidra til å

-fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til trygghet og
-forebygge konflikter mellom hundeeiere og allmennheten
-forhindre skremmende atferd fra hunder
-forhindre at hund jager bufe på beite.
§ 2.Virkeområder

Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Porsanger kommune. Forskriften er et tillegg til bestemmelser i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 3.Definisjoner 

Hundeholder: den som eier eller har omsorgen for hund for kortere eller lengre periode. 

Hunder i tjeneste: politihunder, rednings- og ettersøkshunder, servicehunder, førerhunder, gjeterhunder. 

Bufe: storfe, sau, hest og gris.

§ 4.Båndtvang

I Porsanger kommune er det båndtvang i perioden 1. april - 30. oktober.

I tillegg er det gjennom hele året båndtvang i sentrum, i boligfelt, på idrettsanlegg, i lysløyper i bruksperiode, i utmark der bufe beiter og på kirkegårder.

Unntatt fra bestemmelser om båndtvang er:

-hunder i tjeneste eller under organisert trening
-hunder som i følge med eier eller besitter benyttes under lovlig jakt eller jakthundtrening.
§ 5.Områder der hunder ikke skal ha eller skal ha begrenset adgang
a)ikke adgang til offentlige bygg
b)ikke adgang til skolegårder eller barnehager i deres åpningstid uten etter avtale med den ansvarlige for eiendommen.

Unntatt fra bestemmelsene er hunder i tjeneste.

§ 6.Renhold

Hundeholdere forplikter å straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg.

Såkalte hundeposer skal ikke kastes i naturen.

§ 7.Friområder

I Lemmivaara tillates løsslipp av hunder i følge med eier.

Bestemmelser om kontroll over hunden vil gjelde.

Fram til 25. september skal det fortsatt være forbud mot bruk av løs jakthund i beiteområdet Časkil-Lavttevárri-Rohči.

§ 8.Om ekstraordinær båndtvang

Rådmann er delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak om ekstraordinær båndtvang eller dispensasjoner fra denne forskrift.

Ved innføring av ekstraordinær båndtvang vil det jf. hundelovens § 9 bokstav f ikke være anledning til å gjøre dispensasjoner for jakt, jaktprøver og jakthundtrening.

§ 9.Hundehold i boligområder

Hundehold i boligområder skal ivareta hensyn til alminnelig ro og orden og ikke være til unødig sjenanse for andre.

§ 10.Innbringing av hund

Hundeholder eller besitter er ansvarlig for å dekke omkostninger som påløper i forbindelse med innbringing av hund.

§ 11.Sanksjoner og straff

Etter § 28 i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) straffes overtreden av denne forskrift eller vedtak hjemlet i forskriften med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften gjøres gjeldende fra 1. juli 2006. Fra samme dato oppheves forskrift 16. mai 2003 nr. 611 om båndtvang for hund, Porsanger kommune, Finnmark.