Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-06-08-714
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse08.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forTingvoll kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelFOR-2003-07-04-951, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort29.06.2006
KorttittelForskrift om gjødselvarer mv. Tingvoll

Fastsatt av Tingvoll kommunestyre 8. juni 2006 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette en egen frist for spredning tilpassa de lokale forholda i kommunen innenfor vilkår av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 2.Virkeområde

Forskrifta gjelder for hele kommunen. Kommunen kan, dersom det skulle vise seg nødvendig ut i fra miljømessige hensyn, fastsette en annen frist i områder langs sårbare vassdrag og ferskvann.

§ 3.Spredetidspunkt

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde skal gjøres innen 1. oktober.

§ 4.Klage

Vedtak gjort av kommunen etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav kan klages til fylkesmannen.

§ 5.Ikraftsetting

Forskrifta trer i kraft straks.