Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Smøla kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2006-06-29-1740
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse29.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forSmøla kommune, Møre og Romsdal
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort30.09.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om frist for gjødselspredning, Smøla

Hjemmel: Fastsatt av Smøla kommunestyre 29. juni 2006 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette en egen frist for spredning tilpasset de lokale forholdene i kommunen innenfor vilkårene av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for hele kommunen.

§ 3.Spredetidspunkt

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde skal gjøres innen 20. september. Kommunen kan på de vilkårene som er nevnt i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 gi løyve til senere spredning, men ikke senere enn 1. oktober.

§ 4.Klage

Vedtak gjort av kommunen etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav kan klages til fylkesmannen.

§ 5.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.