Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2006-08-30-1027
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse30.08.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-07-04-951-§23
Kunngjort07.09.2006
KorttittelForskrift om spredning av gjødsel, Sunndal

Fastsatt av Sunndal kommunestyre 30. august 2006 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette en egen frist for spredning tilpasset de lokale forholdene i kommunen innenfor vilkårene av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for hele kommunen.

§ 3.Spredetidspunkt

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde skal gjøres innen 30. september bortsett fra områdene Jenstad, Svisdal, Hafsås og Røymo der fristen settes til 10. september.

Kommunen kan på de vilkår som er nevnt i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 gi dispensasjon fra forskriften til senere spredning, men ikke senere enn 30. september.

§ 4.Klage

Vedtak gjort av kommunen etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav kan klages til fylkesmannen.

§ 5.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.