Forskrift om hundehold, Kongsberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-09-14-1363
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
EndrerFOR-1996-03-12-249
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort08.12.2006
KorttittelForskrift om hundehold, Kongsberg

Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 14. september 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet for folk og dyr, trygghetsfølelse og alminnelig ro og orden.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften omfatter hele Kongsberg kommune, og gjelder i tillegg til bestemmelsene i hundeloven (lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold).

§ 3.Sikring av hund
1.Det er ordinær båndtvang for hund i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.
2.Av hensyn til husdyr på beite, gjelder utvidet båndtvang for hund f.o.m. 21. august t.o.m. 20. september i landbruksområdene hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i følgende deler av kommunen:
-Mellom Lågen og kommunegrensa mot Flesberg, Øvre Eiker og Hof kommuner.
-Mellom Lågen og kommunegrensa mot Lardal, Siljan, Skien, Sauherad og Notodden kommuner.
3.Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, på handleområder, parker, kirkegårder og grav- og urnelunder, i anlegg for leik og idrett, sport eller rekreasjon.
4.Ved ferdsel med hund langs lysløyper, er det båndtvang i alle lysløyper i kommunen hele året. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre brukere av lysløypa.
§ 4.Steder hvor hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang i skolegårder i skoletida eller i barnehager uten etter avtale mellom hundeeier-/fører og den ansvarlige for skolen eller barnehagen.

Unntatt fra denne bestemmelsen er førerhund for blinde og svaksynte.

§ 5.Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet

Utvalg for miljø og utvikling kan fastsette og oppheve særskilt forskrift om båndtvang på grunn av snøforholdene eller andre ekstraordinære forhold.

§ 6.Bestemmelser av hensyn til hygiene og ro og orden
1.Hundeholder forplikter seg til å fjerne avføring som hunden legger igjen langs offentlige veier i eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser, turstier, skiløyper og parkmessig område utenom tettbygd strøk. Avføringen skal deponeres på dertil egnet sted.
2.Hund skal passes slik at den ikke forstyrrer folk med vedvarende bjeffing, hyling eller lignende.
§ 7.Endringer i forskriften

Forslag om endringer i denne forskrift må være framsatt innen 31. desember et år, for å kunne behandles i løpet av det påfølgende år. Behandlingen av forslagene skal være avsluttet innen 1. juli det påfølgende år.

§ 8.Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart, og kan straffes etter § 28 i hundeloven.

§ 9.Dispensasjon

Kommunen kan etter skriftlig søknad i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriftens § 3.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007. Fra samme tid oppheves:

-Forskrift 12. mars 1996 nr. 249 om båndtvang for hund, Kongsberg kommune, Buskerud.