Forskrift om hundehold, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-2006-09-14-1697
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse16.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort16.05.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Bamble

Fastsatt av Bamble kommunestyre 14. september 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav a, b, c, d og § 11.

§ 1.Formål

Bamble kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
-Bidra til å redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter regler for utvidet båndtvang, samt alminnelig ro og orden og kommer i tillegg til de ordinære bestemmelsene i hundeloven.

§ 3.Om båndtvang

Hund skal holdes i bånd hele året i og ved boligområder, handleområder, parker, kirkegårder og gravplasser, ved skoler, barnehager, lekeplasser, idrettsplasser, oppkjørte skiløyper og gang- og sykkelstier anlagt i tilknytning til offentlig vei. Med boligområder menes områder som er bebygd og regulert til boligformål.

Hund skal holdes i bånd hele året i alle områder som er regulert og benyttet til Campingplasser.

Hund skal holdes i bånd hele året på Langøya.

§ 4.Om renhold

I de samme områdene som er gitt i kommunal forskrift om båndtvang pålegges hundeeierne å plukke opp etterlatenskaper etter sine hunder for å motvirke forsøpling. Det samme gjelder for alle badeplasser.

§ 5.Om ekstraordinær båndtvang

Myndighet til å fatte enkeltvedtak i form av ekstraordinær båndtvang etter hundelovens § 6 annet ledd bokstav f under ekstraordinære forhold, er delegert til Vilt- og innlandsfiskenemnda.

§ 6.Om unntak fra sikringsreglene

Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter hundelovens § 9 første ledd bokstav e om særlige bruksformål m.m. er delegert til Vilt- og innlandsfiskenemnda.

§ 7.Skilting av områder

Ved eventuell oppsetting av skilt i områder med utvidet båndtvang skal skiltene godkjennes av kommunen på forhånd.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.