Forskrift for spredning av husdyrgjødsel på eng, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-10-03-1177
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse03.10.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland.
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§33.
Kunngjort26.10.2006
KorttittelForskrift om spredning av husdyrgjødsel, Rana

Fastsatt av Rana kommunestyre 3. oktober 2006 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd.

§ 1.Formål

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Rana kommune har som formål å hindre forurensing til luft, vassdrag, grunnvann, fjorder og havområder som følge av husdyrhold, gjennom å sikre at husdyrgjødsel utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjonen.

Videre er det et mål å sikre at husdyrgjødsla disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas.

§ 2.Virkeområder

Denne forskriften gjelder for spredning av husdyrgjødsel når det kan medføre forurensing eller fare for forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 3.Forbud mot vann- og luftforurensing

Husdyrgjødsla skal disponeres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 4.Spredetidspunkt

Spredning av husdyrgjødsel som kan medføre tap av næringsstoffer skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og det skal gjøres senest innen 1. oktober. Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon utover denne dato jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd. Dersom gjødsla moldes ned etter spredning er det tillatt med spredning innen 1. november.

Det er ikke tillatt til å spre husdyrgjødsel på snødekt eller frossen mark, og ikke i perioden fra og med 1. november og til og med 15. februar.

Det skal tas rimelig hensyn til luktproblemer og ulemper ved partikkelspredning ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger.

§ 5.Forhold til andre lover

Krav utover denne forskrift som stilles i andre lover eller forskrifter må tilfredsstilles.

§ 6.Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.

§ 7.Klage

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen.

Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes det organ som har fattet vedtaket.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 3. oktober 2006.