Forskrift om hundehold, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-10-10-1164
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
EndrerFOR-1967-02-18-1
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort19.10.2006
KorttittelForskrift om hundehold, Lier

Fastsatt av Lier kommunestyre 10. oktober 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Virkeområde og definisjon

Denne forskrift omfatter hundehold i hele Lier kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, og må ses i sammenheng med denne.

Med båndtvang menes i denne forskriften at hundeholder skal holde hunden i fysisk bånd eller forsvarlig inngjerdet eller avstengt.

Vestmarka er definert som området øst og nord for Rv 285, Rv 289 og E18 fra Hole grense til Asker grense.

Finnemarka er definert som alle utmarksarealer vest for Rv 284 (Modumveien), F21 (Vestsideveien) og F23 (Nøsteveien) fra Modum grense til Drammen grense.

§ 2.Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite

I Lier kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang (f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august), utvidet båndtvang av hensyn til husdyr i følgende områder:

a)f.o.m 21. august t.o.m 20. september i Vestmarka.
b)f.o.m 21. august t.o.m 30. september i Finnemarka.
c)hele året i områder der husdyr går på inngjerdet beite.
§ 3.Båndtvang i områder av hensyn til mennesker

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing. Medtas hund i bånd skal denne ikke være til hinder for andre brukere.

Det er båndtvang hele året i boligområder, handleområder, parker, kirkegårder, idrettsanlegg og offentlige friområder.

§ 4.Områder hvor hunder har begrenset adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager eller skolegårder uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og den som er ansvarlig for barnehagen eller skolegården.

§ 5.Bestemmelser av hensyn til hygiene

Hundeholder plikter å fjerne avføring som hunder legger igjen langs offentlig vei i tettbygd strøk, eller i andre områder som er tilgjengelig for allmennheten i tettbygd strøk. Dette gjelder også for parker, kirkegårder, idrettsanlegg og offentlige friområder.

§ 6.Unntak

Bestemmelsene i § 2 og § 3 gjelder ikke for hunder omfattet av hundelovens § 9 (Unntak fra sikringsreglene).

Bestemmelsene i § 4 gjelder ikke førerhunder for synshemmede.

§ 7.Dispensasjon

Kommunen kan, etter søknad, dispensere fra båndtvangsbestemmelser gitt i hundeloven eller denne forskrift.

Kommunen kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrifts § 4.

§ 8.Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskriften er straffbart og kan straffes i tråd med hundelovens § 28 (Straff).

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007. Samtidig oppheves forskrift 18. februar 1967 nr. 1 om båndtvang for hund, Lier kommune, Buskerud.