Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Sokndal kommune, Rogaland.

DatoFOR-2006-10-23-1668
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse18.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort18.01.2007
KorttittelForskrift om utvidet båndtvang, Sokndal

Fastsatt av Sokndal kommunestyre 23. oktober 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd og § 11 1. pkt.

§ 1.I tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober, dvs. utover generell, lovbestemt båndtvangsperiode, som er f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, plikter eier eller ansvarlig av/for hund å holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet, eller innestengt av hensyn til beitedyr, jf. hundelovens § 6 annet ledd, bokstav e.
§ 2.Hund skal holdes i bånd hele året i tilknytning til boligområder og handleområder, parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon; jf. hundeloven § 6.

Eier, eller den som har ansvar for hund, plikter straks å fjerne ekskrementer som hunder etterlater seg på offentlig sted som omhandles i § 6 annet ledd, bokstav a og b i hundeloven.

§ 3.Unntaksbestemmelser og straffeansvar m.m. for ev. overtredelse følger direkte av hundeloven.
§ 4.Denne forskriften trer i kraft 1 måned etter kunngjøring etter vedtakelse i kommunestyret.