Forskrift om båndtvang for hund, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2006-10-26-1284
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse26.10.2006
Sist endretFOR-2010-03-25-482 fra 08.05.2010
EndrerFOR-2000-10-09-1021
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-07-04-74
Kunngjort23.11.2006
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Rennebu

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Rennebu kommunestyre 26. oktober 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold. Endret ved forskrift 25 mars 2010 nr. 482 (i kraft 8 mai 2010).

I

I Rennebu kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april - 20. august holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av punkt a-e nedenfor.

a)hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu.
b)på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars.
c)i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner.
d)Rådmannen gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet.
e)i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. oktober. Dette gjelder i hele Rennebu kommune.

Sikringsreglene i punkt a-e gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

0Endret ved forskrift 25 mars 2010 nr. 482 (i kraft 8 mai 2010).

II

I Rennebu kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder. Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder).

III

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig kan likevel bare rettighetshavere i området eller politiet oppta løse hunder. Hund som opptas skal leveres til hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen skal den snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.

IV

Rennebu kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i punkt I og II i denne forskriften.

V

Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.

VI

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 9. oktober 2000 nr. 1021 om båndtvang for hund, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.