Forskrift om hundehold, Beiarn kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-11-10-1275
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse10.11.2006
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-18-1494
Gjelder forBeiarn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74
Kunngjort23.11.2006
KorttittelForskrift om hundehold, Beiarn

Fastsatt av Beiarn kommunestyre 10. november 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 1.Formål

Gjennom denne forskrift ønsker Beiarn kommune å:

-Fremme et ansvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
-Forhindre at spesielt barn, blir skremt av hunder.
-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
-Beskytte viltet under ekstraordinære snøforhold.
§ 2.Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet:

a)I og i tilknytning til boligområder og handleområder og på kirkegårdene - hele året.
b)I hele kommunen der bufe går på beite, fra og med 1. april til og med 20. oktober.

Bestemmelsene gjelder ikke for dressert bufehund når den brukes til å vokte/gjete bufe, hund når den brukes i reindrift, tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening, jakthunder under utøvelse av lovlig jakt, jakthundtrening og jakthundprøver mellom 20. august og 1. april og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter skadet vilt.

§ 3.Om ekstraordinær båndtvang

For å beskytte viltet kan rådmannen under ekstraordinære snøforhold vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i kommunen og til de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det enkelte vedtaket. Slikt vedtak gjelder inntil kommunen ved nytt vedtak opphever dette.

Vedtaket gjelder alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte bufe, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt. Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

§ 4.Om områder der hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager annet enn etter avtale med styrer, og til skolegårder i skoletiden kun etter avtale med rektor. Denne bestemmelsen gjelder likevel ikke førerhund og hund i aktiv politi- og redningstjeneste.

§ 5.Om renhold

Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg i tettbygde strøk og friområder innenfor tettbygde strøk.

§ 6.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart, jf. hundeloven.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 18. desember 2000 nr. 1494 om utvidet båndtvang for hund, Beiarn kommune, Nordland.