Forskrift om hundehold, Østre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-2006-11-16-1669
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse18.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort18.01.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Østre Toten

Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 16. november 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 11 og § 12.

§ 1.Formål

Østre Toten kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til renhold, sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

a)Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorg for/hånd om en hund for kortere eller lengre tid.
b)Bufe: Storfe, sau, geit og hest, alpakka og lignende.
c)Offentlig sted: Gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, jf. politivedtektene for Østre Toten kommune.
d)Preparerte skiløyper: Skiløyper preparert for allmenn bruk, herunder anlegg for skilek.
§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor grensene til Østre Toten kommune.

§ 4.Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd

a)i utmarksområder der bufe beiter, inntil 20. september når dyrene normalt er hentet inn,
b)i og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite,
c)ved skoler og barnehager, avgrenset til skolens/barnehagens eget område,
d)på kirkegårder og grav-/urnelunder,
e)i alle maskinkjørte skiløyper.
§ 5.Unntak fra båndtvangsreglene

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9, unntak fra sikringsreglene.

§ 6.Om renhold

På offentlig sted, og i den preparerte del av oppkjørte skiløyper, skal hundeholder sørge for at hundeavføring blir fjernet.

§ 7.Antall hunder i husholdningen

Ved hold av fire eller flere voksne hunder på en eiendom eller en husholdning, må ligge- og lufteplasser være utformet og plassert slik at hundene ikke blir til unødig sjenanse for naboer.

§ 8.Sanksjoner og straff

Med bøter eller fengsel i inntil seks måneder og bot, straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter (jf. § 28 i lov om hundehold).

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.