Forskrift om hundehold, Ski kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-11-29-1620
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSki kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort04.01.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Ski

Fastsatt av Ski kommunestyre 29. november 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstav a-d, § 6 fjerde ledd, § 11 og § 12.

§ 1.Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
§ 2.Sikring av hund
1.Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:
a)i og i tilknytning til følgende boligområder og handleområder: Ski tettsted, Langhus tettsted, Siggerud tettsted, Kråkstad tettsted og Skotbu tettsted.

Begrensningene gjelder områder som er regulert til formålene bolig/handel.

b)på offentlige regulerte friområder i tettbebygd strøk.
c)på offentlige områder regulert og tilrettelagt for lek og idrett.
2.Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser utover vanlig båndtvangstid frem til 15. september.
3.Hund skal føres i bånd i forbindelse med ferdsel i preparerte lysløyper i Ski kommune.
4.Hund skal holdes i kort bånd på kirkegårder, grav- og urnelunder.
§ 3.Adgang til skolegårder og barnehager

Hunder har ikke adgang til skoler, skolegårder og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og den ansvarlige for skolen eller barnehagen.

§ 4.Ro og orden

Av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling skal eier/fører av hund

1.fjerne ekskrementer etter hund langs offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk, på gravlund/kirkegårder og langs turveier og turstier
2.ikke holde hund med støyende adferd ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn mellom kl. 22-07 av hensyn til folks nattero.
§ 5.Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom/tomt

Én husstand kan holde mer enn 3 voksne hunder i sin husholdning eller på én eiendom/tomt på følgende vilkår:

1.eiendommen er over 1,5 dekar stor.
2.det areal hundene bruker på eiendommen skal være inngjerdet med minimum 1,5 m høyt gjerde og gjerdet må stå minimum 4 m fra eiendomsgrense mot nabo og offentlig vei og minimum 50 m fra barnehage, skole eller eldresenter.
3.eiendommen må ha lukket og luktfri beholder for deponering av hundeekskrementer eller annen ordning som hindrer sjenerende ekskrementlukt fra eiendommen.
§ 6.Merking av hund

Hundeeier/innehaver av hund oppfordres til å utstyre hunden med identifiseringschip for å lette arbeidet med å identifisere og kontakte eier når løs hund er tatt inn.

§ 7.Unntak fra forskrift

Forskriftens § 2 og § 3 om båndtvang hele året gjelder alle hunder med unntak av

1.førerhund/servicehund for funksjonshemmede
2.hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste
3.hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt og skadet vilt
4.dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.

Hund som brukes for jakt, jakthundtrening, jaktprøver og trening og prøving av ettersøkshund kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, dog ikke der det er båndtvang etter forskriftens § 2 pkt. 1, 2 og 4.

§ 8.Straffebestemmelser

Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskriften (med unntak av § 6) eller vedtak hjemlet i forskriften med bøter eller fengsel inntil seks måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.

§ 9.Dispensasjon

Kommunen kan etter skriftlig begrunnet søknad dispensere fra bestemmelsene i § 2, § 3 og § 5.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007.