Forskrift om spreietidspunkt for husdyrgjødsel, Gaular kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2006-12-01-1721
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forGaular kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§33.
Kunngjort03.01.2008   kl. 15.50
KorttittelForskrift om husdyrgjødselspreiing, Gaular

Heimel: Fastsett av Gaular kommunestyre 1. desember 2006 med heimel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer m.v. av organisk opphav § 23 fjerde ledd.

§ 1.Føremål

Føremålet med forskrifta er å fastsetje frist for spreiing av husdyrgjødsel på grasmark utan nedmolding om hausten.

§ 2.Virkeområde

Forskrifta gjeld heile Gaular kommune.

§ 3.Spreietidspunkt

Siste dato for spreiing av husdyrgjødsel vert sett til 1. oktober.

§ 4.Ikraftsetjing

Forskrifta trer i kraft frå vedtaksdato, 1. desember 2006.