Forskrift om hundehold, Enebakk kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-12-11-1486
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endretFOR-2009-05-11-526
Endrer
Gjelder forEnebakk kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort21.12.2006
KorttittelForskrift om hundehold, Enebakk

Fastsatt av Enebakk kommunestyre 11. desember 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstav a-d, § 6 fjerde ledd, § 11 og § 12. Endret ved forskrift 11 mai 2009 nr. 526.

§ 1.Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden innen Enebakk kommune.
§ 2.Sikring av hund
1.Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:
a)i boligområder og handleområder i Ytre Enebakk, Kirkebygda og på Flateby samt innen offentlige områder sentralt i Kirkebygda.

Begrensningene gjelder områder som er regulert til formålene etter plan- og bygningsloven.

b)på områder regulert og tilrettelagt for lek og idrett.
2.Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser i perioden 1. april til 5. september
3.Hund skal føres i bånd i forbindelse med ferdsel i preparerte løyper.
4.Hund skal føres i kort bånd på kirkegårder, grav- og urnelunder.
0Endret ved forskrift 11 mai 2009 nr. 526.
§ 3.Adgang til skolegårder og barnehager

Hunder har ikke adgang til skolegårder i skoletida, eller i barnehager, idrettshaller og skolebygninger, uten etter avtale mellom hundeeier/hundefører og den ansvarlige for de nevnte bygninger og områder.

§ 4.Ro og orden

Av hensyn til alminnelig ro og orden, og for å motvirke forsøpling, skal hundeeier eller innehaver av hund

1.sørge for at hund med støyende adferd ikke skal være ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn.
2.fjerne ekskrementer etter hund langs offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk, på gravlunder/kirkegårder og langs opparbeidede turveier, turstier og preparerte løyper.
§ 5.Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Av hensyn til sikkerhet, ro og orden kan en husstand ikke holde mer enn 3 voksne hunder i sin husholdning eller på en eiendom/tomt med mindre følgende forutsetninger oppfylles:

1.Eiendommen er over 2 dekar stor.
2.Det areal hundene bruker på eiendommen skal være inngjerdet med minimum 1,5 meter høyt gjerde. Gjerdet må stå minimum 4 meter fra eiendomsgrense og offentlig vei og minimum 50 meter fra barnehage, skole, eldresenter, kontorbygg og butikklokaler.
3.Eiendommen må ha lukket og luktfri beholder for hundeekskrementer, eller annen ordning som hindrer sjenerende ekskrementlukt fra eiendommen.
§ 6.Merking av hund

Hundeeier/innehaver av hund oppfordres til å utstyre den med halsbånd med opplysninger om navn, adresse og telefonnummer for å lette arbeidet med å identifisere og kontakte eier når løs hund er tatt inn.

§ 7.Unntak fra forskrift

Forskriftens § 2 og § 3 om båndtvang hele året i særlig avgrensede områder gjelder alle hunder med unntak av:

1.førerhund/servicehund for funksjonshemmede,
2.hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller trening eller prøving for slik tjeneste,
3.hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt,
4.dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.

Hund som brukes for jakt, jakthundtrening, jaktprøver og trening og prøving av ettersøkshund kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, dog ikke der det er båndtvang etter forskriftens § 2 punkt 1, 2 og 4.

§ 8.Straffebestemmelser

Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskriftens § 2, § 3, § 4 og § 5, eller vedtak hjemlet i forskriften, med bøter eller fengsel inntil seks måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.

§ 9.Dispensasjon

Kommunen kan etter skriftlig, begrunnet, søknad dispensere fra bestemmelsene i § 2, § 3 og § 5.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007.