Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Vestby kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-12-11-1487
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse11.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort21.12.2006
KorttittelForskrift om ekstraordinær båndtvang, Vestby

Fastsatt av Vestby kommunestyre 11. desember 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f.

§ 1.Formålet med forskriften er å fange opp ekstraordinære forhold som gjør båndtvang for hund påkrevd for å beskytte viltet.
§ 2.Administrasjonssjefen i Vestby kommune gis myndighet til under ekstraordinære forhold å vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i Vestby kommune og til de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det enkelte vedtaket.

Vedtaket for den enkelte perioden og/eller for det enkelte området gjelder inntil administrasjonssjefen ved nytt vedtak opphever dette.

Vedtaket om innføring og/eller oppheving av ekstraordinær båndtvang skal kunngjøres lokalt på en hensiktsmessig måte.

Administrasjonssjefens myndighet etter denne bestemmelsen kan videredelegeres i henhold til Vestby kommunes delegeringsreglement.

§ 3.Forskriften gjelder alle hunder med unntak av:
a)dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
b)hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under organisert trening eller prøving for slik tjeneste,
c)hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går fram av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

§ 4.Overtredelse av vedtak hjemlet i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder og bot, jf. hundelovens § 28, dersom ikke forholdet rammes av strengere straffebud.
§ 5.Denne forskriften trer i kraft straks.