Forskrift om hundehold, Modum kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-12-15-1543
PublisertII 2006 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
EndrerFOR-1943-11-19
Gjelder forModum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort28.12.2006
KorttittelForskrift om hundehold, Modum

Fastsatt av Modum kommunestyre 15. desember 2006 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Virkeområde, definisjon

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Modum kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74, og må ses i sammenheng med denne.

Med båndtvang menes i denne forskriften at hundeholder skal holde hunden fysisk i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2.Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite

I Modum kommune er det i tillegg til den ordinære båndtvangstid (f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august), også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

§ 3.Båndtvang i områder av hensyn til mennesker

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. Medtas hund, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen. Det samme gjelder i handleområder, parkmessige områder, kirkegårder, ved skoler og barnehager og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, som offentlige badeplasser, hovedturveier på Furumo og Øya friluftsområde i Vikersund.

§ 4.Steder hvor hunder har begrenset adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager eller skolegårder, uten etter avtale med ansvarlig for vedkommende skole eller barnehage.

§ 5.Bestemmelser av hensyn til hygiene, ro og orden

Hundeholder plikter å fjerne avføring som hund legger igjen langs offentlige veier i tettbygd strøk, eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk. Det samme gjelder for parkmessige områder, offentlige badeplasser og friområder, kirkegårder, idrettsanlegg og langs mye brukte turveier. Avføringen skal deponeres på dertil egnet sted.

Hund skal passes slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende bjeffing, hyling el. lignende. Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal bjeffing, hyling eller lignende av hund utendørs ikke forekomme, på lokaliteter der noen kan bli forstyrret.

§ 6.Unntak

Bestemmelsene i § 2 - § 4 gjelder ikke for hunder omfattet av hundelovens § 9 (Unntak fra sikringsreglene).

Bestemmelsene i § 4 gjelder ikke førerhunder for synshemmede.

§ 7.Dispensasjon

Kommunen kan, etter søknad, dispensere fra båndtvangsbestemmelser gitt i hundeloven eller denne forskrift.

§ 8.Straff

Brudd på bestemmelser i denne forskrift er straffbart, jf. hundelovens § 28.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007. Samtidig oppheves bestemmelse om båndtvang for hund i Modum av 19. november 1943.