Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-2007-01-03-28
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse03.01.2007
Sist endret
EndrerFOR-1984-03-23-738
Gjelder forBamble kommune, Telemark.
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401
Kunngjort18.01.2007
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Bamble

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. januar 2007 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I

I samsvar med konsesjonsloven § 7 blir konsesjonsfriheten for bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 20 dekar av arealet er fulldyrket, satt ut av kraft for Bamble kommune for:

1.bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
2.eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. mars 1984 nr. 738 om konsesjonsplikt for bebygd eiendom, Bamble kommune, Telemark.