Forskrift om hundehold, Ås kommune, Akershus.

DatoFOR-2007-01-24-409
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse24.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort19.04.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Ås

Fastsatt av Ås kommunestyre 24. januar 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstav a-d, § 6 fjerde ledd, § 11 og § 12.

§ 1.Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
§ 2.Sikring av hund
1.Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:
a)i og i tilknytning til boligområder/tettsteder og handleområder i kommunen og områdene på Campus-UMB.
b)på offentlige områder i tettbebygd strøk.
c)på områder tilrettelagt for lek og idrett.
2.Av hensyn til husdyr på beite, gjelder utvidet båndtvang for hund f.o.m. 21. august t.o.m. 15. oktober i landbruksområdene hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, f.eks. på beiteområdene tilhørende UMB fra Kilehagen/Vollebekk i syd til Syverud i nord, Norderås, Frydenhaugjorde og Bjørnebekk.
3.Hund skal holdes i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser utover vanlig båndtvangstid frem til 15. september.
4.Hund skal føres i bånd i forbindelse med ferdsel i preparerte lysløyper i Ås kommune.
5.Hund skal føres i kort bånd ved fot på kirkegårdene.
§ 3.Adgang til skolegårder og barnehager

Hunder har ikke adgang til barnehager eller skoler med tilhørende inngjerdet område uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og den ansvarlige for skolen eller barnehagen.

§ 4.Ro og orden

Av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling skal hundeeier eller fører av hund:

1.fjerne ekskrementer etter hund langs offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk, på gravlund/kirkegårder og langs turvei- og turstier.
2.særlig ta ansvar for at hund som står ute om natten i tettbebygd strøk ikke forstyrrer folks nattero, jf. aktsomhetskrav etter hundelovens § 3.
§ 5.Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

Av hensyn til sikkerhet, ro og orden kan en husstand holde mer enn 3 voksne hunder i sin husholdning eller på en eiendom/tomt på følgende vilkår:

1.eiendommen er over 2,0 dekar stor.
2.det areal hundene bruker på eiendommen skal være inngjerdet med minimum 1,5 meter høyt gjerde og gjerdet må stå minimum 4 meter fra eiendomsgrense og offentlig vei og minimum 50 m fra skoler, barnehager, eldresentre, butikker og kontorlokaler.
3.eiendommen må ha lukket og luktfri beholder for deponering av hundeekskrementer eller annen ordning som hindrer sjenerende ekskrementlukt fra eiendommen.
§ 6.Merking av hund

Hundeeier/innehaver av hund oppfordres til å utstyre den med halsbånd med opplysninger om navn, adresse og telefonnummer for å lette arbeidet med å identifisere og kontakte eier når løs hund er tatt inn.

§ 7.Unntak fra forskrift

Forskriftens § 2 og § 3 om båndtvang hele året i særlig avgrensede områder gjelder alle hunder med unntak av:

1.førerhund/servicehund for funksjonshemmede
2.hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste
3.hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt
4.dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.

Hund som brukes for jakt, jakthundtrening, jaktprøver og trening og prøving av ettersøkshund kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet.

§ 8.Straffebestemmelser

Etter § 28 i hundeloven straffes overtredelse av denne forskriftens § 2, § 3, § 4 og § 5 eller vedtak hjemlet i forskriften med bøter eller fengsel inntil seks måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.

§ 9.Dispensasjon

Kommunen kan etter skriftlig begrunnet søknad dispensere fra bestemmelsene i § 2, § 3 og § 5.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.