Forskrift om båndtvang for hund, Sandefjord kommune, Vestfold

DatoFOR-2007-02-15-1835
PublisertII 2009 hefte 1
Ikrafttredelse15.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort05.03.2009   kl. 14.15
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Sandefjord

Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord bystyre 15. februar 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

§ 1.Det er forbudt å la hund gå løs i tilknytning til boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport og rekreasjon.
§ 2.Under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang for hund påkrevet for å beskytte viltet kan rådmannen i Sandefjord, eller den han gir fullmakt, vedta å innføre utvidet båndtvang for hund på steder i Sandefjord kommune og til de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det enkelte vedtaket.

Vedtaket for den enkelte perioden og/eller for det enkelte område gjelder inntil rådmannen, eller den han gir fullmakt, ved nytt vedtak opphever dette. Vedtaket om innføring og/eller oppheving av utvidet båndtvang blir å kunngjøre i lokalpressen og eventuelle andre media som rådmannen til enhver tid finner tjenelig.

§ 3.Forskriften gjelder for alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit, hund i aktiv politi-, toll- og militær- og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste, førerhund og hund i trening for å bli førerhund, hjelpehund for funksjonshemmede og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt.

Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

§ 4.Etter § 28 i lov om hundehold straffes overtredelse av denne forskriften eller vedtak hjemlet i forskriften med bøter eller fengsel inntil seks måneder dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.
§ 5.I spesielle tilfeller kan kommunen gi dispensasjon fra denne forskriften.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks.