Forskrift om hundehold, Sortland kommune, Nordland.

DatoFOR-2007-03-01-482
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse10.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort10.05.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Sortland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sortland kommunestyre 1. mars 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Sortland kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
-Forhindre at spesielt barn, blir skremt av hunder.
-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
-Beskytte viltet under ekstraordinære forhold.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

a)Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorg for/hånd om en hund for kortere eller lengre tid.
b)Bufe: Storfe, sau, geit og hest.
c)Tettbygde strøk: Sortland sentrum fra Myrlandsfeltet i sør til Holmstaddalsevegen i nord, lysløypa i vest. Byggefelt på Strand, Sigerfjord fra Skredbukta i øst til Kjerringnesdalselva i vest, Langbakken i nord, samt alle byggeområder som er nevnt i Kommunedelplan for de spredtbygde områdene.
d)Utmark: Myr-, skogs- og fjellområder på Langøya, unntatt Eidsfjord Vestside. Hinnøya fra Sigerfjord i sør til Forfjord og Godfjord i nord.
e)Innmarksbeite: Dyrka mark og areal som er inngjerda for beiting med bufe.
§ 3.Virkeområde

Forskriften kommer i tillegg til de ordinære båndtvangsbestemmelsene i hundeloven, og omfatter utvidete regler for båndtvang, ro og orden og om renhold. Sortland kommunes del av Hinnøya er reinbeiteområde, og hundelovens § 7 (særlig om sikring av hund der tamrein beiter) gjelder derfor på Hinnøya.

Bestemmelser om sikring av hunder

§ 4.Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd:

a)I tettbygde strøk og friområder innenfor tettbygde strøk, med unntak av organisert aktivitet: Hele året.
b)I utmark der bufe beiter: Fra 1. april til 1. november.
c)I og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite: Hele året.

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9 «Unntak fra sikringsreglene».

Myndighet til å fatte vedtak etter hundeloven § 9 e, blant annet godkjenne områder som kan benyttes til hundedressur eller andre bestemte formål, delegeres til rådmannen.

§ 5.Om områder der hunder har begrenset adgang
a)Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og den som er ansvarlig for skolen eller barnehagen.
b)Hunder skal ikke oppholde seg på skolegårder/barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/-fører og den ansvarlige for skolegården/barnehagen.
c)Løse hunder må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård.
§ 6.Om ekstraordinær båndtvang

Myndighet til å fatte enkeltvedtak i form av ekstraordinær båndtvang er delegert til rådmannen. Ekstraordinær båndtvang gjelder også bruk av hund til jakt, jakthundtrening og jaktprøver.

Andre bestemmelser

§ 7.Om renhold

Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg:

-i tettbygde strøk og friområder innenfor tettbygde strøk,
-på og langs gang- og sykkelstier utenfor tettbygde strøk,
-offentlige bilveger utenfor tettbygde strøk,
-lysløypetraséer i hele kommunen.

Jf. hundeloven § 11.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.