Forskrift etter hundeloven, Folldal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2007-05-10-534
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse10.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort24.05.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Folldal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Folldal kommunestyre 10. mai 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11. 

I Folldal kommune er hundehold av stor positiv betydning. Både som brukshunder/nyttehunder og som selskapshunder. Denne forskrift har som hensikt å sikre et hundehold i tråd med de lokale forhold i Folldal.

I

I Folldal kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april-20. august holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av punkt a-e nedenfor.

a)Hele året på og ved idrettsanleggene i Folldal. Unntatt er slipp av hund som ledd i organiserte dressurøvelser i regi av lag, foreninger eller lignende, og når anleggseiers samtykke foreligger.
b)I uteområder tilhørende barnehager og i skolegårder.
c)I områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. oktober. Dette gjelder i hele Folldal kommune.

Sikringsreglene i punkt a-c gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9. Unntatt fra sikringsreglene er også hund under organisert sau/hund dressur der grunneiers tillatelse foreligger.

II

Forvaltningsstyret i Folldal gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet.

III

I Folldal kommune har hunder ikke adgang til kirkegårder. Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder).

IV

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig kan likevel bare rettighetshavere i området eller politiet oppta løse hunder. Hund som opptas skal leveres til hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen skal den snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.

V

Folldal kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i punkt I, II og III i denne forskriften.

VI

Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.

VII

Denne forskriften trer i kraft straks.