Forskrift om hundehold, Elverum kommune, Hedmark.

DatoFOR-2007-05-16-557
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse16.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forElverum kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort31.05.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Elverum

Fastsatt av formannskapet i Elverum 16. mai 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Virkeområde, definisjon

Denne forskrift omfatter hundeholdet i Elverum kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74, og må ses i sammenheng med denne.

Med båndtvang menes i denne forskriften at hundeholder skal holde hunden fysisk i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2.Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite

I områder hvor bufe beiter er det i tillegg til den ordinære båndtvangstid (f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august), også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

§ 3.Båndtvang i områder av hensyn til mennesker

Det er båndtvang hele året i og i tilknytning til boligområder og handleområder.

Det samme gjelder i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett og sport.

§ 4.Bestemmelser av hensyn til hygiene, ro og orden

Hundeholder plikter å fjerne avføring fra hund langs offentlige veier i tettbygd strøk. Det samme gjelder for parkmessige områder, offentlige badeplasser og friområder, kirkegårder, idrettsanlegg og langs mye brukte turveier. Avføringen skal medbringes og deponeres på dertil egnet sted.

Hundeholder skal sørge for at hund med støyende atferd ikke er ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn.

§ 5.Unntak

Bestemmelsene i forskriftens § 2 og § 3 gjelder ikke for hunder omfattet av hundelovens § 9. (Unntak fra sikringsreglene).

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan, etter søknad, dispensere fra båndtvangsbestemmelser gitt i hundeloven eller denne forskrift.

§ 7.Straff

Brudd på bestemmelser i denne forskrift er straffbart, jf. hundelovens § 28.

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.