Forskrift om båndtvang for hund, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2007-05-22-559
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse22.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forStjørdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort31.05.2007
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Stjørdal

Fastsatt av Stjørdal kommune ved Utvalget for miljø og landbruk 22. mai 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav e.

§ 1.Utvidet båndtvang

I Stjørdal kommune skal enhver eier eller besitter av hund holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden 1. april til 31. oktober i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

§ 2.Unntak fra båndtvangsreglene

Båndtvang fastsatt i eller i medhold av § 6 i hundeloven gjelder ikke for

a)hund når den brukes i reindrift,
b)dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
c)hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,
d)hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
e)særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i hundelovens § 8 første ledd foreligger,
f)hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.

En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder.

§ 3.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart, se lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.