Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2007-06-07-578
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse07.06.2007
Sist endret
EndrerFOR-1989-03-03-174
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401
Kunngjort07.06.2007
KorttittelForskrift om konsesjonsgrense, Røros

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. juni 2007 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I

I samsvar med konsesjonsloven § 7 settes konsesjonsfriheten for bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 20 dekar av arealet er fulldyrket, i Røros kommune ut av kraft for:

1.bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
2.eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

Forskriften etter nr. 1 omfatter bare den delen av kommunen som i generalplanen fra 1976 utgjør soneplan for Røros Bergstad.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 3. mars 1989 nr. 174 etter konsesjonsloven § 5, Røros kommune, Sør-Trøndelag.