Forskrift om hundehold, Nesna kommune, Nordland.

DatoFOR-2007-06-14-712
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse28.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesna kommune, Nordland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort28.06.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Nesna

Fastsatt av Nesna kommunestyre 14. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

§ 1.Formål

Det skal være et hundehold som er positivt og ansvarlig og som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden. Forskriften supplerer vedtekter gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, og må ses i sammenheng med denne.

§ 2.Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I Nesna kommune er det båndtvang fra 1. april-30. oktober. I tillegg skal hunder i Nesna kommune holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:

a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder.
b)i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.
c)på følgende bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser, tur og rekreasjonsområder:
-Turstien opp til Utsikten
-Lysløype
-Bjørndalen friluftsområde.
d)I perioden fra og med 20. august til 30. oktober er det båndtvang i hele kommunen på grunn av beitedyr.

Bestemmelsen gjelder ikke for:

-Hund når den brukes i reindrift.
-Dressert bufehund når den brukes til å vokte/gjete bufe.
-Tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening, samt hunder under opplæring til tjenestehund på områder hvor trening er tillatt.
-Jakthunder under utøvelse av lovlig jakt, samt jakthundprøver og trening av jakthunder på områder hvor trening er tillatt.
§ 3.Ekstraordinær båndtvang

Rådmannen gis rett til under ekstraordinære forhold å vedta utvidet båndtvang for hund i perioden 1. november til 1. april. Vedtaket om innføring og/eller oppheving av båndtvang gjelder inntil Rådmannen opphever dette ved nytt vedtak. Vedtak kunngjøres i lokalpressen og ev. andre media.

Bestemmelsen gjelder ikke for:

-Hund når den brukes i reindrift.
-Dressert bufehund når den brukes til å vokte/gjete bufe.
-Tjenestehund i aktiv tjeneste eller under trening, samt hunder under opplæring til tjenestehund på områder hvor trening er tillatt.
-Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt.
§ 4.Områder der hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager annet enn etter avtale med styrer, og til skolegård i skoletiden kun etter avtale med rektor. Hunder har ikke adgang til offentlige bygg. Gjelder ikke førerhunder og hund i aktiv politi- og redningstjeneste.

§ 5.Renhold

Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg i tettbygd strøk og i friluftsområder, badeplasser, langs turstier, turveger og i skiløyper.

§ 6.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundeloven § 28.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.