Forskrift om hundehold, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2007-06-14-762
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse14.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort03.07.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Ålesund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Ålesund bystyre 14. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

I

§ 1.Formål

Ålesund kommune vil gjennom denne forskriften bidra til å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, som ivaretar hensynet til trygghet og forebygger konflikter mellom hundeeiere og allmennheten.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften forstås/defineres følgende:

-Allmenn ferdsel: Områder som er åpne for fri ferdsel for alle i samsvar med friluftslovens bestemmelser.
-Friområder: Er områder som er opparbeidet og drevet, og tilgjengelig for alle (jf. plan- og bygningsloven § 25 første ledd nr. 4).
-Friluftsområder: Er større og sammenhengende naturområder utenfor tettsteder og som skal brukes til allment friluftsliv (jf. plan- og bygningsloven § 25 første ledd nr. 6).
-Tur-, gang- og sykkelstier: Stier som er åpne for (tur-)gående, eventuelt også for syklister.
-Handleområder: Områder i nær tilknytning til butikker inkl. parkeringsplasser.
-Anlegg for lek, idrett, sport og rekreasjon: Barnehage- og skoleplasser, idrettsplasser, områder som er regulert som lekeplasser, ballbinger, badeplasser mv.
-Hundeeier: Med hundeeier menes den som eier eller som har omsorg for eller har hånd om hunden.
§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder for hele Ålesund kommune.

§ 4.Sikring av hund - båndtvang

En hundeeier skal vise generell aktsomhet i samsvar med hundelovens § 3 og de bestemmelser som gjelder for sikring av hund etter hundelovens kapittel 2.

a)I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund holdes i bånd eller være forsvarlig innegjerdet eller innestengt i hele kommunen, jf. hundeloven § 6.
b)I tilknyting til bolig- og handleområder, skoleveier, i opparbeidede parker (herunder Storhaugen, Byparken, Volsdalsberga, Ratvika og Emblemsvågen), idrettsplasser og anlegg for lek, idrett og sport eller rekreasjon, på kirkegårder, grav- og urnelunder er det båndtvang hele året, jf. hundeloven § 6 pkt. a) og b).
c)I følgende frilufts-/friområder er det båndtvang hele året, jf. hundeloven § 6 pkt. d), se vedlagt kart1 for nærmere avgrensning:
-Tueneset (fra Sævollen til Drevika)
-Aksla (hele byfjellet/friområdet, men med unntak for Sørnesmarka/hundemarka)
-Husafjellet (friluftsområdet)
-Borgundgavlen (hele friluftsområdet)
-Hatalåsen (friluftsområdet)
-Langs Spjelkavikelva - Vasstranda (fra Spjelkavika - til bommen på Vasstranda)
-Alle øyer og holmer i Ellingsøyfjorden og Borgundfjorden (som ikke er landfaste).
1Kart utelatt.
§ 5.Områder der hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang - heller ikke om de er i bånd - i lekeområder ved barnehager og skoleområder (skolegårder), med mindre barnehagen eller skolen har gitt tillatelse, jf. hundeloven § 6, siste ledd.

§ 6.Forsøpling, ro og orden

Hundeeier er ansvarlig for ro og orden, og at hundeholdet ikke skaper unødvendig støy (bjeffing) i boligområder mv.

Hundeeier skal motvirke forsøpling ved at hundeekskrementer fjernes fra gater, veier, turstier og friområder omgående, jf. hundeloven § 11.

§ 7.Andre bestemmelser

For håndtering av løse hunder, merking av hunder, personers rettigheter og sikkerhetstiltak mv. og omplassering og avliving av hunder så viser en til hundelovens bestemmelser.

Båndtvang fastsatt i henhold til denne forskrift gjelder ikke for førerhunder, hunder i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller øvelse i denne sammenheng, dressert hund i forbindelse med næringsdrift (f.eks. bufehund), jakt, jaktprøver/trening eller ettersøk av fallvilt.

II

Forskriften trer i kraft straks.