Forskrift om hundehold, Nord-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-06-14-914
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse02.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Aurdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort02.08.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Nord-Aurdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 14. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 12.

Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Nord-Aurdal kommune vil med denne forskriften:

-Legge til rette for et hundehold som vektlegger trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeeiere og allmennheten.
-Medvirke til at spesielt barn ikke blir skremt eller skadet av hunder.
-Medvirke til at hunder ikke jager bufe på beite.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter regler for hundehold i Nord-Aurdal kommune.

Om sikring av hunder

§ 3.Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet:

a)På kirkegårder, grav- og urnelunder, i boligfelt og på handleområder - hele året.
b)I følgende merkete, preparerte skiløyper:

Alle lysløyper.

Konkurranseløyper i tilknytning til Valdres skisenter.

Gul og grønn løype fra Valdres Skisenter mot/til/over Skardåsen.

Danebu-Beitostølen løypa fra grensa mot Øystre Slidre kommune til Danebu.

Bjørkestølen-Hærevatnet (grønn løype).

Vasetdansen-Hærevatnet (blå løype).

Sanderstølen-Hallinghovda (blå løype).

c)I områder der bufe har rett til og beite og faktisk beiter fra og med 21. august til og med 30. september.
§ 4.Områder der hunder ikke skal ha tilgang
a)Barnehager
b)Skoler og skolegårder.

Unntatt fra denne paragraf er førerhunder for blinde og svaksynte. Andre hunder har bare tilgang i undervisningssammenheng og etter avtale med ansvarlig for skole eller barnehage.

Andre bestemmelser

§ 5.Om ro, orden og forebygging av forsøpling

Det er ikke tillatt å ha hund med vedvarende, støyende atferd ute i tettbebygd strøk.

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på vei, gangvei, fortau, park, bru, brygge, strand, annen manns hage/gårdsplass, idrettsanlegg, i eller langs turvei, skiløype og i tilrettelagt friluftsområde, eller annet offentlig sted som benyttes av allmennheten.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.