Forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Tynset kommune, Hedmark

DatoFOR-2007-06-19-960
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse16.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forTynset kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort16.08.2007
KorttittelForskrift om båndtvang, Tynset

Fastsatt av Tynset kommunestyre 19. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 12.

§ 1.Formål

Tynset kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
-Forhindre at kommunens innbyggere og besøkende, spesielt barn, blir skremt av hunder.
-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
-Beskytte viltet under ekstraordinære forhold.
§ 2.Ordinær båndtvang

Hunder i Tynset kommune skal holdes i bånd, bli forsvarlig fulgt og kontrollert på aktsom måte, være forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året:

a)I og i tilknytning til boligområder (områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel) og på offentlige steder
b)I og ved de mest trafikkerte preparerte skiløypene
c)I områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter, utvides ordinær båndtvang etter hundeloven (1. april - 20. august) fra og med 20. august og fram til naturlig beiteslutt 15. oktober.

Sikringsreglene i punkt a-c gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

§ 3.Om ekstraordinær båndtvang

Rådmannen eller den rådmannen gir fullmakt, gis rett til å innføre midlertidig ekstraordinær båndtvang for hund på de steder i kommunen og til de tider det under helt spesielle forhold vurderes påkrevd. Dette kan være av vilthensyn i spesielle perioder med mye snø, eller arrangement etc.

Vedtaket om innføring og/eller oppheving av ekstraordinær båndtvang blir å kunngjøre i lokalpressen og eventuelt andre media som rådmannen til en hver tid finner tjenlig.

Dette gjelder alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt. Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

§ 4.Om opptak av hund

Hund som er løs i strid med denne forskriften kan opptas i henhold til hundelovens § 10.

§ 5.Om ro og orden

Av hensyn til alminnelig ro og orden skal hundeeier eller innehaver av hund sørge for at hund med støyende adferd ikke skal være ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn.

Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg i boligstrøk og på offentlige plasser.

§ 6.Om dispensasjon

Tynset kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 7.Straff

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundeloven § 28.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.