Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Dyrøy kommune, Troms

DatoFOR-2007-06-19-963
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse19.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forDyrøy kommune, Troms
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort16.08.2007
KorttittelForskrift om utvidet båndtvang, Dyrøy

Fastsatt av Dyrøy kommunestyre 19. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd.

§ 1.I tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober, dvs. utover generell, lovbestemt båndtvangsperiode, som er f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, plikter eier eller ansvarlig for hund å holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet, eller innestengt av hensyn til beitedyr, jf. hundelovens § 6 annet ledd, bokstav e.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke i områder av kommunen hvor det ikke er storfe, sau, geit eller hest som går ute.

§ 2.Viltutvalget i Dyrøy gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for å beskytte viltet.
§ 3.I Dyrøy kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder. Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder).
§ 4.Bestemmelsen i § 1 første ledd gjelder ikke for:
a)hund når den brukes i reindrift,
b)dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
c)hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,
d)hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
e)hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Kommunen anmoder om at jakthundtrening rulleres på områder hvor det ikke er beitende husdyr. Jakthundtrening krever grunneiers tillatelse.

§ 5.Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift kan straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.
§ 6.Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig kan likevel bare rettighetshavere i området eller politiet oppta løse hunder. Hund som opptas skal leveres til hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen skal den snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.
§ 7.Denne forskriften trer i kraft straks.