Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2007-06-21-717
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse21.06.2007
Sist endret
EndrerFOR-1986-10-31-2032
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401
Kunngjort28.06.2007
KorttittelForskrift etter konsesjonsloven, Mandal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2007 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I

I samsvar med konsesjonsloven § 7 blir konsesjonsfriheten for bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 20 dekar av arealet er fulldyrket, satt ut av kraft i Mandal kommune for:

1.bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
2.eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

Forskriften omfatter ikke eiendom som ligger på øyer i kommunen uten broforbindelse med fastlandet.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 31. oktober 1986 nr. 2032 etter konsesjonsloven, Mandal kommune, Vest-Agder.