Forskrift om hundehold, Øyer kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-06-21-764
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse03.07.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyer kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort03.07.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Øyer

Fastsatt av Øyer kommunestyre 21. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Formål

Øyer kommune vil med denne forskriften medvirke til at hunder ikke jager bufe på beite. Videre er hensikten å motvirke konflikter mellom hundeeiere og andre brukere av de mest brukte skiløypene i kommunen og ellers legge til rette for et hundehold som vektlegger trygghet og alminnelig ro og orden.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter regler for hundehold i Øyer kommune.

§ 3.Om båndtvang

Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller innegjerdet:

a)i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i tiden fra 1. april til og med 1. oktober.
b)I følgende preparerte og merkede skiløyper:
-Trolløypa mellom Ringebu kommunes grense og Lillehammer kommunes grense samt alle maskinpreparerte turløyper i og vest for denne i Øyer kommune.
-Alle lysløyper i kommunen.
c)På kirkegårder og grav- og urnelunder, i boligfelt, anlegg for lek, idrett og sport og på handleområder - hele året.
§ 4.Områder der hunder ikke skal ha tilgang

Hunder skal ikke ha tilgang til barnehager, skoler og skolegårder.

Unntatt er førerhunder for blinde og svaksynte, og andre hunder som brukes i undervisningssammenheng og etter avtale med ansvarlig for vedkommende skole/barnehage.

§ 5.Unntak fra båndtvangsbestemmelsene

Denne forskriften gjelder ikke for:

a.dresserte gjeterhunder i arbeid
b.tjenestehund i arbeid
c.hund brukt i ettersøk etter såret eller sykt vilt
d.jakthunder som brukes under lovlig jakt, og som blir fulgt på forsvarlig måte av eier eller innehaver
e.organisert trening av brukshunder
f.lovlig trening og prøving av jakthunder
g.hunder brukt til rypetaksering i regi av Øyer fjellstyre.
§ 6.Om ro, orden og forebygging av forsøpling

Det er ikke tillatt å ha hund med vedvarende støyende atferd ute i tettbygd strøk. Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på gater, gangvei, fortau, park, bru, brygge strand, annen manns hage/gårdsplass, idrettsanlegg i eller langs turvei, skiløype og i tilrettelagt friluftsområde, eller på annet offentlig sted som benyttes av allmennheten.

§ 7.Straff

Brudd på forskriften kan straffes i henhold til lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i henhold til forvaltningslovens § 38.