Forskrift om hundehold, Etnedal kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-06-21-918
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse02.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forEtnedal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort02.08.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Etnedal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Etnedal kommunestyre 21. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9, § 11 og § 12.

Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Etnedal kommune vil med denne forskriften:

-Legge til rette for et hundehold som vektlegger trygghet og alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeeiere og allmennheten.
-Medvirke til at spesielt barn ikke blir skremt eller skadet av hunder.
-Medvirke til at hunder ikke jager bufe på beite.
-Verne viltet under ekstraordinære forhold.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter regler for hundeholdet i Etnedal kommune.

Om sikring av hunder

§ 3.Om bandtvang

Hunder skal holdes i band eller innestengt eller inngjerdet:

a)I tilknytning til kirkegårder, bolig- og handleområder, hele året.
b)I hele kommunen, frå og med 1. april til og med 30. september.
c)I og i tilknytning til ferdsel i lysløyper og i 5 km rundløype ved Etnedal skule.

Unntatt frå bandtvangsreglene etter § 9 i hundelova er dressert bufehund når den benyttes til å drive bufe, hund i aktiv politi og redningstjeneste eller under trening eller under prøving for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret, skadet eller sykt vilt.

§ 4.Om område der hunder ikke skal ha adgang:
a)Barnehager
b)Skolegårder.

Unntatt frå denne paragraf er førerhunder for blinde og politihunder i aktiv bruk. Andre hunder har bare adgang om det er i undervisningssammenheng og er etter avtale med ansvarlig for skole eller barnehage.

§ 5.Unntak frå sikringsreglene

Etnedal kommune kan etter skriftlig søknad innvilge unntak frå bandtvangsreglene i hundeloven, § 4, § 6 og § 7, når dette er hensiktsmessig i forhold til:

a)Organisert bruk av hunder til takserings- og forskingsarbeid
b)Organisert trening av hunder.

Andre bestemmelser

§ 6.Om renhold

Hundeholder har plikt til straks å fjerne ekskrement som hunden etterlater seg på veg, fortau, park, bru, brygge, strand, turveg, annen manns hage, anlegg eller annet offentlig sted som blir brukt av allmennheten.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft den samme dato som den kunngjøres i Norsk Lovtidend.