Forskrift om bandtvang for hund, og område der hundar ikkje har tilgang, Skjåk kommune, Oppland.

DatoFOR-2007-06-28-864
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse28.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjåk kommune, Oppland.
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort11.07.2007
Rettet12.11.2007, § 2 og § 5
KorttittelForskrift om bandtvang for hund, Skjåk

Fastsett av Skjåk kommunestyre 28. juni 2007 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 andre ledd bokstavane a, b, c, d og e, samt fjerde ledd.

§ 1.I Skjåk kommune skal hundar ut over den generelle bandtvangen i perioda 1. april-20. august haldast i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda slik det går fram av pkt. a-e nedanfor.
a)heile året i boligområde (område vist som boligformål i arealdelen til kommuneplanen dvs. Bismo I.II.III, Uppnose, Aurmoen, Aamodt, Bismo sentrum, Blåbærmyra), og handleområdet i Bismo.
b)heile året på idrettsanlegga i Bismo og Framruste.
c)på merka og preparerte skiløyper frå det tidspunkt dei blir preparert og fram til og med 31. mars. Jf. den til kvar tid gjeldande løypeplan for Skjåk.
d)i rekreasjonsområde (avgrensa slik det går fram av vedtekne reguleringsplanar for hyttefelta Liavatn, Grotli, Breidablikk, Aurmo II, Pollodden), 21. august-15. oktober.
e)område der bufe beiter i tida fra 21. august til 15. oktober.
§ 2.Sikringsreglane i § 1 a)-e) gjeld ikkje for hundar som blir brukt til dei formål som:
a)Er omskreve i hundelova § 9, som lyder: 

«Unntak fra sikringsreglene

Båndtvang fastsatt i eller i medhold av § 4, § 6 og § 7 gjelder ikke for

a)hund når den brukes i reindrift,
b)dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
c)hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,
d)hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt,
e)særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger,
f)hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.

En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder».

b)hund nytta til lovleg uttak av rovvilt
c)organisert trening av brukshundar.
§ 3.I Skjåk kommune har ikkje hundar tilgang til barnehagar og skulegardar utanom i spesielle høve som må avklarast med leiar av institusjonen. Hundar har ikkje tilgang til kyrkjegardar. Vedtaket gjeld ikkje hund som følgjer blinde eller svaksynte (førarhundar).
§ 4.Med bakgrunn i hundelova gjeld følgjande:

Kven som helst kan ta opp hund som er laus, i strid med denne forskrifta. I utmark i jakttida der jakt med hund er lovleg kan likevel berre rettshavarar i området eller politiet ta opp lause hundar. Hund som blir teken opp skal leverast til hundehaldaren dersom denne er tilstades. Hvis hunden ikkje blir levert til hundehaldaren skal den så fort som råd leverast til politiet. Hentar ikkje hundehaldaren hunden innan ei veke etter at han eller ho er varsla, kan politiet selgje, omplassere eller avlive hunden. Ein viser ellers til hundelova § 10.

§ 5.Skjåk kommune kan, i unntakstilfelle, etter skriftlig søknad i særlege tilfelle dispensere frå vedtektene i § 1 og § 2 i denne forskrifta.
§ 6.Hundehaldar som forsettlig eller uaktsomt bryt bandtvangen gjeve i denne forskrifta blir straffa med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelova § 28.
§ 7.Denne forskrifta er godkjent i Skjåk kommunestyre den 23. mai 2006 i sak 22/06, med endringar vedteke av Skjåk kommunestyre 28. juni 2007 i sak 39/07.

Forskrifta trer i kraft straks.