Forskrift om hundehold, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-2007-06-28-865
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse28.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort11.07.2007
KorttittelForskrift om hundehold, Hol

Fastsatt av Hol kommunestyre 28. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Virkeområde og definisjon

Denne forskrift omfatter hundehold i Hol kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, og må sees i sammenheng med denne.

Med båndtvang menes i denne forskrift at hundeholder skal holde hunden i fysisk bånd eller forsvarlig inngjerdet eller avstengt.

§ 2.Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite

I Hol kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.

§ 3.Båndtvang i områder av hensyn til mennesker

Det er båndtvang i alle dobbeltsporede maskinpreparerte skiløyper f.o.m. 24. desember-t.o.m. 1. januar, f.o.m. 20. februar-t.o.m. 5. mars, og f.o.m. lørdag før palmesøndag-t.o.m. 2. påskedag. Dersom hund medtas skal denne ikke være til hinder for andre brukere. Det er båndtvang hele året i tettsteder, boligområder, område regulert til offentlig formål, på kirkegårder og tilrettelagte friluftsområder.

§ 4.Bestemmelser om ro og hygiene

I tettbygd strøk skal hund passes utendørs, slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende støy. Hundeholder plikter å fjerne avføring som hunden legger igjen i tettbygd strøk, langs offentlig vei, idrettsanlegg, skiløype og tilrettelagt friluftsområde, eller i andre områder som er tilgjengelig for allmennheten i tettbygd strøk.

§ 5.Område der hunder har ingen eller begrenset adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager, skoleområder uten avtale mellom hundefører og den ansvarlige for skole eller barnehage. Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte.

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad, dispensere fra båndtvangsbestemmelser gitt i hundeloven eller denne forskrift.

§ 7.Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart og kan straffes etter hundelovens § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 28. juni 2007.